Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-leverings en betalingsvoorwaarden van;


Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal
Steenovenweg 1c
4661 RX Halsterer
Email: info@landelijkstoerenzo.nl

Artikel 1: Definitie
Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal heeft  o.a.
Vers gemaakte toeven en kransen, robuuste en unieke woonaccessoires in een landelijk stoere sfeer, en een winkeltje in Halsteren aan de Steenovenweg 1c 4661RX, heeft een shop in shop bij de Landerijen Tuin En Dier in Roosendaal aan de Rucphensebaan 77, en webwinkel welke is te bezoeken via www.landelijkstoerenzo.nl 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal zijn deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Algemene Voorwaarden van Landelijk Stoer Enzo te kennen en deze te accepteren. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op onze website . 


2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling.

Artikel 4: Bestellingen
4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Saskia Verbogt 
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar info@landelijkstoerenzo.nl

4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.

4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5 Ondanks dat Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal de site up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

4.6  Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld

Artikel 5: Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op margeproducten is geen BTW van toepassing dit wordt duidelijk bij de bestelling vermeld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.

5.2 Voor bestellingen binnen Nederland Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal de My Parcel tarieven voor pakketverzendingen

In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland).lDe definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld.

Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@landelijkstoerenzo.nl, wij doen u dan een aanbieding op maat.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.

5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal zijn vrijblijvend, tenzij door  schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan doorLandelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Betaling is mogelijk door:

a) Betaling vooruit middels overboeking per bank. De betaling dient volledig binnen 5 dagen na orderdatum te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden;

b) Zelf afhalen van uw bestelling. U betaald contant of met de pin bij levering van uw bestelling. Afhalen van uw bestelling geschiedt op afspraak. 

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 6.1, sub a, en er zonder opgaaf van redenen nog geen betaling bij Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal is binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u niet binnen twee dagen na de herinneringsmail reageert heeft Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse WL het recht uw bestelling door te verkopen aan derden en vervalt de overeenkomst. Uw bestelling wordt gedurende deze termijn gereserveerdArtikel 7: Levering

7.1 Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal streeft ernaar uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 10 dagen door Landelijk
 Stoer Enzo aan de Brabantse Wal op de rekening van de koper, Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.

7.3  
Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen.

7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail abinnen 14 dagen na leverdatum aan Landelijk 
 Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  melden. Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen. Zonder opgaaf van reden kan de levering binne14retour worden gezonden de kosten hiervan zijn voor de koper. Landelijk stoer enzo aan de Brabantse Wal zal binnen 14 dagen zorgdragen voor de terugbetaling van hetgeen besteld en teruggezonden werd.

7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, . Landelijk  Stoer Enzo aan de Brabantse Wal   neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden


 7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen  14 dagen na leverdatum. 

 7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing.
http://www.postnl.nl/voorthuis/brief-versturen/tarieven/pakketten/

7.8 Er is

  

 

Het retour adres is:

Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal

Steenovenweg 1C

4661 RX Halsteren

 

 

 

 

 

 

Artikel 9: Persoonsgegevens
9.1  Landelijk   Stoer Enzo aan de Brabantse wal respecteert  de privacy van de bezoekers in haar winkel zoals beschreven in het Privacy Statement, welke is te vinden op de website.

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail info@landelijkstoerenzo.nl ,Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid.

11.3 De garantie op onze producten is gelijk aan de garantie die wordt gegeven door de producent of leverancier van het betreffende product of dienst en bij Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal op te vragen.

11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.

11.5 Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal   geleverde producten.

11.6 Indien Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal   geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Landelijk Sroer Enzo aan de Brabantse Wal  het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.

11.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Artikel 12: Wijzigingsrecht, Juistheid

12.1 Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

12. 2  Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

12.3 Landelijk  Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.

12.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 13: Auteursrecht


13.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.

 

Uw privacy is belangrijk 
landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer dit verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of op uw uitdrukkelijke verzoek. 

Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal gebruikt  de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een reactie in ons gastenboek te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publicere landelijk stoer Enzo aan de Brabantse wal verkoopt uw gegevens niet

Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of op uw uitdrukkelijke verzoek. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.    

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelenen geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Varidan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Landelijk Stoer Enzo aan de Brabantse Wal